Werkwijze behandeling

Om voor behandeling in aanmerking heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Sommige verzekeraars accepteren ook een verwijzing van een bedrijfsarts of medisch specialist (u kunt dit navragen bij uw verzekeraar). Een verwijzing is niet nodig als het gaat om particuliere (niet vergoede) zorg. De verwijzing dient te zijn uitgeschreven vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Uw huisarts weet waaraan deze verwijzing dient te voldoen (informatie hieromtrent is te vinden op deze site onder ‘verwijzers’). Let op, neem de verwijzing mee naar de eerste afspraak. Uw huisarts kan uw verwijzing ook rechtstreeks aan ons verzenden of kunt zichzelf aanmelden via de e-mail info@deruijtershoeve.nl, telefonisch via 085 – 876 89 43 of in persoon.

Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding door een zorgverzekeraar. De implicaties voor de kosten van de behandeling zullen eveneens met u doorgenomen worden. Aan het eind van de intake of in het tweede gesprek zal het behandelplan met u doorgenomen worden en kan de behandeling starten. De tijdstippen van de verdere afspraken worden in overleg met u gepland.

Bij ziekte of langdurige afwezigheid van uw behandelaar bestaat de mogelijkheid dat een collega de behandeling (tijdelijk) overneemt.

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als ingeschat wordt dat de behandeling meer tijd zal kosten dan binnen het langste behandelproduct mogelijk is, zal in overleg met u en de huisarts besproken worden of een verwijzing naar de specialistische GGZ wenselijk is.

Tijdens de behandeling kunt u ten alle tijde uw partner of andere belangrijke personen in uw netwerk bij de behandeling betrekken. Naast de gesprekken zal u een online module(s) aangeboden worden passend bij uw problematiek en/of wensen, dit ter ondersteuning van de behandeling. We maken hierbij gebruik van Therapieland, voor meer informatie zie de website van Therapieland.

Uw huisarts ontvangt na afloop van het behandelproduct een afloop bericht.

De Ruijtershoeve werkt conform de kwaliteitsstandaarden GGZ. Ook kunt u informatie over deze standaarden vinden op de website Thuisarts.nl. U vindt hier cliëntgerichte informatie over angstklachten, somberheid of ‘omgaan met psychische klachten’ die is gebaseerd op de relevante standaarden. Ook op de site van Nedkad vindt u cliëntversies van multidisciplinaire richtlijnen (angst en depressie).

Om het effect van de behandeling te meten vragen we u aan het begin en eind van de behandeling een aantal vragenlijsten (ROM) in te vullen. Op indicatie zullen we dit vaker doen gedurende de behandeling.

Daarnaast blijven we werken aan het verbeteren van de kwaliteit en daarom vragen wij aan het einde van de behandeling hoe tevreden u bent en wat er beter kan. Daar gebruiken we de landelijke cliënttevredenheidsvragenlijst voor. De zogenaamde Customer Quality index (CQi).

CQ-index

De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

Resultaten – Cliëntervaringen 2022

In 2021 (januari t/m december) vulden > 50 cliënten de CQi-index in. Onze scores:

  • Bejegening (1-5): 5
  • Informatie behandeling (1-5) 4,7
  • Samen beslissen (1-5): 4,9
  • Uitvoering behandeling (1-5): 4,9
  • Rapportcijfer (0-10): 9,2

Het komende jaar willen wij ons richten op samen beslissen verbeteren, daar valt ook de mogelijkheid tot het betrekken van familie of naasten in. Daarnaast willen we wat meer aandacht besteden aan het verstrekken van informatie en dit eventueel ook regelmatig te herhalen. Cliënten geven dat het er vast geweest maar dat het min of meer vergeten zijn. Te denken valt hierbij aan het wijzen op de mogelijkheid tot het aansluiten bij de zelfhulpgroepen van Therapieland.

We horen met name terug dat cliënten bereikbaarheid gedurende de gehele dag, nu van 9-14.00 uur wel op prijs zouden stellen. Daarnaast is er vraag naar behandelingen in de avonduren. We hopen een nieuwe behandelaar aan te trekken waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om dit te realiseren. Tevens zijn we bezig om aanmeldingen en het verplaatsen van afspraken via de website meer toegankelijk te maken. Dit zijn aandachtspunten die ook in 2023 nog van kracht zijn. Inmiddels kunnen we ook Vret-therapie, en online EMDR aanbieden en zijn de online modules uitgebreid.

Door te beeldbellen konden we het afgelopen jaren doorgaan met behandelen. Deze mogelijkheid zal blijven bestaan.

Contacten netwerk partners

Hoe de contacten er met de verschillende huisartsen uitzien is medeafhankelijk van het aantal verwijzingen. Er is contact bij de start en na het beëindigen van de behandeling. Mochten er problemen zijn tijdens de behandeling zal er direct contact worden opgenomen met de verwijzer. Er verwijzen ongeveer 120 huisartsen naar onze praktijk. Met de huisartsen, veelal groepspraktijken in de directe omgeving, die veelvuldig verwijzen is er tevens sprake van consultatie en dat geldt eveneens voor de POH-GGZ, het maatschappelijk werk, centrum voor jeugd en gezin, veilig thuis, raad voor de kinderbescherming, wijkteams uit regio Ijsselland en Meppel etc.

Indien nodig verwijzen we naar de SGGZ, zowel naar de grote instellingen als naar de vrijgevestigde collega’s in de regio en andersom.

Er is een samenwerkingsverband met Kadera (huiselijk geweld) en psychologenpraktijk van der Vinne te Ijsselmuiden en Psychologiepraktijk De Kern te Meppel en met Family Care uit Deventer.

Met verschillende vrijgevestigde collega’s in de regio ( Klik Drenthe) is een intensieve samenwerking, te denken valt aan de verschillende vaktherapeuten.

Beroepsverenigingen

We zijn lid van de volgende beroepsverenigingen:

VEN – vereniging EMDR Nederland

NIP – Nederlands Instituut van Psychologen.
NVGzP– Van en voor (BIG-geregistreerde) gz- psychologen en klinisch (neuro) psychologen
NtVP- De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma

Belangrijke website zijn verder:

BIG – Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

ADHD kennisnet
GGZ richtlijnen – Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Onze vaktherapeuten zijn allen geregisteerd.