Het verzekerd pakket: Alleen wanneer iemand een officiële psychische stoornis heeft (volgens de DSM-V), valt dat onder de verzekering. Het idee hierachter is dat ziektekostenverzekeringen alleen bestemd zijn voor ziekte. Daarbij is de behandeling van bepaalde stoornissen helemaal niet meer verzekerd bij psychologen, maar wordt dit alleen vergoed bij uw huisarts. Wij kunnen u met deze klachten of problemen heel goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening (onverzekerde zorg).

Informatie naar DBC-systeem: In de regels van de GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’. Zij moeten dit geanonimiseerd aanleveren bij het DBC informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met uw psycholoog overleggen over hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden.

Verwijzing arts: Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Verzekeraars verschillen in welke verwijzer ze toestaan: de huisarts kan altijd verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Informeer dit bij uw verzekeraar als u een verwijzing heeft van een andere arts dan uw huisarts. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de GGZ gaat. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.

Zorgpakketten: Afhankelijk van een aantal criteria komt u in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De precieze indicatie zal worden ingeschat door uw psycholoog. Als bij u een stoornis (ziekte) wordt vastgesteld, zal elke behandeling, bij elke psycholoog (dus ongeacht of er contracten met verzekeraars zijn gesloten), afgerekend worden in de vorm van deze zorgpakketten en gelden de verplichtingen van verwijsbrief en informatie-aanleveren aan het systeem. Waar de rekening naar toe gaat en hoeveel het u kost, hangt af van de contracten die de Ruijtershoeve met verzekeraars heeft gesloten.

Contracten met verzekeraars: Wanneer er een contract is, valt de vergoeding van uw behandeling onder ‘naturazorg’ en worden de kosten, rechtstreeks door uw verzekeraar aan ons betaald. Uw verzekeraar zal dit verrekenen met uw eigen risico. Voor 2023 heeft de Ruijtershoeve contracten met de meeste verzekeraars.

Mocht de Ruijtershoeve  geen contract hebben gesloten met uw zorgverzekeraar, valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. Er is dan sprake van een behandelovereenkomst tussen jou en de psycholoog, je ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van je verzekeraar en van jouw polis. Restitutiepolissen zijn duurder in premie, maar hebben veel hogere restitutietarieven, waardoor je een grotere keuzevrijheid hebt.  Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden (meestal in de vorm van een PDF-file) over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven.  Graag speciale aandacht voor de zogenaamde ‘budgetpolis’. Hiervoor gelden (soms) aangepaste voorwaarden, die door de zorgverzekeraar aan jou uitgelegd kunnen worden.

Meer informatie over de GBGGZ kunt u hier vinden.