De kwaliteitswet beschrijft de plicht van de zorgverlener om verantwoorde zorg te leveren en garant te staan voor goede dienstverlening. Doeltreffendheid, doelmatigheid en cliëntgerichtheid van zorg zijn belangrijke doelen.

Binnen de Ruijtershoeve wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de behandelwijze zoals voorgeschreven in de landelijke protocollen. De afspraken en het behandelplan worden beschreven in een behandelovereenkomst. De kwaliteit van zorg wordt bewaakt door bijscholing en het gebruik van een visitatie traject door het NIP. Hierbij gelden de richtlijnen zoals beschreven door de verschillende beroepsverenigingen als handleiding. Voor- en nametingen van het behandelverloop, intervisie en visitatie door een beroepsvereniging zijn kwaliteitsinstrumenten. De zorgverleners hebben regelmatig intercollegiale toetsing in de vorm van intervisie en supervisie en scholen zich voortdurend bij.

De Ruijtershoeve heeft een kwaliteitsstatuut

Hier moet het  nieuwe statuut staan van 2023

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: T. de Ruijter-Bos
BIG-registraties: 69916441525
Overige kwalificaties: EMDR practitioner
Basisopleiding: gz-psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94011249
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: De Ruytershoeve
E-mailadres: info@www.deruytershoeve.nl
KvK nummer: 53001060
Website: www.deruytershoeve.nl
AGB-code praktijk: 94059081

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
U kunt bij ons terecht met:
– angstklachten
– fobieën
– paniekstoornissen
– depressieve stoornissen
– dwangstoornissen
– PTSS
– zelfbeeldproblematiek
– impulscontrolestoornissen
– eetstoornissen
– gedragsstoornissen
We behandelen via de cognitieve gedragstherapie, we maken gebruik van EMDR en andere
behandelmethoden indien nodig.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1
Naam: T. de Ruijter-Bos
BIG-registratienummer: 6991644152

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collega psychologen en -psychotherapeuten
Anders: We werken samen in de regio met voornamelijk vrijgevestigde therapeuten, zowel
psychotherapeuten als vaktherapeuten.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
– Praktijk Joss – voor gezins en relatiegesprekken
– Hondsrug Psychologie
– ReVerz advies
– Psychologenpraktijk van der Vinne

Daarnaast is er een goed contact met de huisartsen en dominees in de regio. Dit betreft een groot
aantal huisartsen ( ruim 50 huisartsen) in de directe omgeving van de praktijk, maar ook de
huisartsen in Urk verwijzen naar onze praktijk in verband met hun geloofsovertuiging.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ik maak vooral gebruik van derden als het gaat om specifieke problemen bijvoorbeeld het geen
contact maken met het lichaam, dan wordt er PMT ingezet, bij gezins en relatieproblemen wordt
praktijk Joss ingezet maar deze worden niet betaald via de basisverzekering maar via de aanvullende
verzekering. Bij werkgerelateerde problemen wordt er gebruik gemaakt van een arbeidsdeskundige
of van coaching.
Voor verwijzingen naar de SGGZ verwijzen we terug naar de huisarts.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Voor crisis kunnen cliënten bellen naar de praktijk. Mocht er sprake zijn van een ernstige situatie dan
wordt er contact opgeno

men met de desbetreffende huisarts die dan naar de crisisdienst kan
verwijzen.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: eigenlijk regelt zich dat vanzelf. Er zijn goede contacten met de huisartsen die makkelijk
bereikbaar zijn. Er is veel mogelijk in goed overleg, Tot op heden is dat geen probleem geweest.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.deruijtershoeve.nl/kosten-behandeling/

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: http://www.deruijtershoeve.nl/kosten-behandeling/

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.deruijtershoeve.nl/informatie/

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
T. de Ruijter-Bos Dekkersland 4 Staphorst
Link naar website:
http://www.deruijtershoeve.nl/klachtenregeling/
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
NIP

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
psychologenpraktijk van der Vinne
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.deruijtershoeve.nl/werkwijze/

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Werkwijze:
Op dit moment hebben we een wachtlijst van 2 tot 4 weken en na aanmelding door uw huisarts,
nemen we binnen enkele dagen contact met u op. Natuurlijk kunt u zelf ook contact opnemen met
ons. Om voor behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of
jeugdarts. Sommige verzekeraars accepteren ook een verwijzing van een bedrijfsarts of medisch
specialist (u kunt dit navragen bij uw verzekeraar). Een verwijzing is niet nodig als het gaat om
particuliere (onvergoede) zorg. De verwijzing dient te zijn uitgeschreven vóór uw eerste gesprek met
de psycholoog. Uw huisarts weet waaraan deze verwijzing dient te voldoen (informatie hieromtrent
is te vinden op deze site onder ‘verwijzers’). Let op, neem de verwijzing mee naar de eerste afspraak.
Uw huisarts kan uw verwijzing ook rechtstreeks aan ons verzenden. Tevens kunt u gebruik maken
van een afspraken app die u attendeert op uw afspraak.
Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van
een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding door een zorgverzekeraar. De
implicaties voor de kosten van de behandeling zullen eveneens met u doorgenomen worden. Aan het
eind van de intake of in het tweede gesprek zal het behandelplan met u doorgenomen worden en
kan de behandeling starten. De tijdstippen van de verdere afspraken worden in overleg met u
gepland.
Bij ziekte of langdurige afwezigheid van uw behandelaar bestaat de mogelijkheid dat een collega de
behandeling (tijdelijk) kan overnemen.
De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u
zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als ingeschat wordt dat de behandeling
meer tijd zal kosten dan binnen het langste behandelproduct mogelijk is, zal in overleg met u en de
huisarts besproken worden of een verwijzing naar de specialistische GGZ wenselijk is.
Uw huisarts ontvangt na afloop van het behandelproduct een afloop bericht.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: T. de Ruijter-Bos
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Soms, indien nodig, wordt testmateriaal afgenomen door een basispsycholoog.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: T. de Ruijter-Bos
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: T. deRuijter-Bos
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Ik nodig indien gewenst de partner of anderen uit in samenspraak met de cliënt.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Ja regelmatig wordt de 4KDL en de OQ-45 afgenomen en met de cliënt besproken. In ieder geval bij
de intake en afsluiting indien de behandeling langer duurt of er een indicatie voor is wordt de 4 KDL
tussendoor afgenomen.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens
aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): http://www.intramed.nl/?s=benchmark
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Via de 4 KDL en de OQ-45 kijk ik samen met de cliënt of de klachten afnemen. Dat gebeurd standaard
eenmaal per 2 maanden en anders bij afsluiting of op momenten dat daar een indicatie voor is.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
bij afsluiting via CQi

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: T. de Ruijter-Bos
Plaats: Staphorst
Datum: 13-03-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja