Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke cliënt die bij een van de psychologen van de Ruijtershoeve in behandeling komt. Het geeft een overzicht van de behandelcondities die gelden voor u en uw behandelaar.

 1. U heeft zich aangemeld bij de Generalistische Basis GGZ, afgekort GBGGZ. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. Een schriftelijke verwijzing is noodzakelijk wanneer u voor vergoeding in aanmerking wilt komen.
 2. Om binnen de GBGGZ voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een diagnose volgens het DSM-5 classificatiesysteem.
 3. De diagnose moet volgens de NZA richtlijnen geregistreerd worden en aangeleverd worden aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Als u bezwaren heeft tegen het aanleveren van diagnose informatie aan het DIS, dan is het mogelijk een verklaring van bezwaar op te stellen in samenspraak met uw behandelaar. Deze moet u dan aan uw verzekeraar geven. Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre verzekeraars daar financiële consequenties aan verbinden.
 4. Voor 2021 is nog wettelijk bepaald dat het geleverde zorgproduct in één totaalbedrag dient te worden gefactureerd als de behandeling is afgesloten. In 2022 wordt in het kader van het zorgprestatiemodel per prestatie gefactureerd.
 5. Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekering, gaat de factuur voor het bepaalde zorgproduct direct naar uw zorgverzekeraar.
 6. Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar kunt u de factuur voor het totale zorgproduct  indienen bij uw zorgverzekeraar.  Hoeveel uw  zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van hoe u verzekerd bent.
 7. Afzeggen kan telefonisch (al dan niet via het inspreken van de voicemail) of per mail gebeuren. Bij afzeggen meer dan 24 uur tevoren worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afzeggen nadien wordt €105,- in rekening gebracht. Wanneer de cliënt niet verschijnt wordt het consulttarief van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet aan de verzekeraar gedeclareerd worden.
 8. De behandelaar dient de tijd van de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen. Indien de cliënt te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.
 9. Bij ongecontracteerde zorg wordt de behandelovereenkomst met de cliënt aangegaan. De cliënt is in dat geval aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ongeacht of de verzekeraar de kosten uiteindelijk aan cliënt vergoedt.
 10. De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
 11. In geval van klachten is de behandelaar verplicht de cliënt te wijzen op de gangbare klachtenprocedure.
 12. De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen, ook zonder opgave  van reden. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd.
 13. De behandelaar heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt, de zorgverzekeraar van  de cliënt en de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor beëindiging.
 14. De behandelaar houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. Er is recht op inzage. Daarvoor dient  een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de therapeut wordt als een consult in rekening gebracht. Cliënten kunnen kopieën uit hun dossier laten maken. Voor de kopieën worden kosten in rekening gebracht.
 15. Inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van de cliënt. Uitzondering hierop is dossiercontrole in het kader van fraude-onderzoek door de verzekeraar. De verzekeraar moet zich daarbij wel houden aan het Protocol Materiële en Formele Controle dat door Zorgverzekeraars Nederland is opgesteld.
 16. De behandelaar is wettelijk verplicht het dossier 15 jaar lang te bewaren. U kunt verzoeken om vernietiging van het dossier. Het verzoek moet u schriftelijk doen. In plaats van het dossier zal dan uw verzoek bewaard worden.
 17. Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of verwijzer met toestemming van de cliënt.
 18. De cliënt behoudt te allen tijde het recht op “second opinion”.