Tools4U

Tools4U is een leerstraf die bedoeld is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die één of meerdere delicten gepleegd hebben. Tools4U is een kortdurende, individuele interventie en heeft als doel jongeren vaardigheden te leren om de kans op recidive (nieuwe delicten) te verminderen. De werkdoelen worden in samenspraak met jongere bepaald en geoefend d.m.v. gedragsoefening en andere praktische oefeningen.

Doelgroep

Tools4U is oorspronkelijk ontwikkeld als leerstraf en bedoeld voor jongeren van 12 tot 23 jaar die één of meerder delicten hebben gepleegd, zoals diefstel, openlijke geweldpleging, diefstal in vereniging/inbraak en mishandeling en vernieling. Daarnaast is er sprake van cognitieve en/of sociale vaardigheidstekorten die een rol hebben gespeeld bij het delict.

Gezien de inhoud van de training kan deze ingezet worden voor iedere jongeren, ook in een vrijwillig kader. Deze training wordt steeds vaker ingezet voor jongeren welke in aanraking zijn gekomen met de leerplicht wegens schoolverzuim.

Doel 

Tools4U heeft als doel vaardigheden te leren om de kans op recidive (nieuwe delicten) te verminderen. Daarbij gaat het om het compenseren van cognitieve en sociale vaardigheidstekorten die een rol hebben gespeeld bij het plegen van het delict en het versterken van protectieve factoren.

Aanpak 

Tools4U is een individuele training die wordt opgelegd voor acht of twaalf bijeenkomsten (eventueel in combinatie met een plusvariant van vier bijeenkomsten, waarvan twee bijeenkomsten met ouders of verzorgers en jongere en twee bijeenkomsten met ouders of verzorgers alleen). Tools4U bestaat uit drie fasen:

  1. Kennismaking, informatieverzameling en het opstellen van het plan: Er worden vaste technieken en hulpmiddelen gebruikt om informatie te verzamelen, te analyseren en om te zetten in trainingsdoelen.
  2. Trainen van vaardigheden: Ook voor het trainen van de vaardigheden zijn specifieke technieken voorhanden, die op verschillende manieren kunnen worden ingezet.
  3. Afsluiting: Aan het einde van de training vindt een standaard afsluiting met evaluatie plaats.

Tools4U wordt gegeven door Stephan Kunnen van Kunnen Support