Het verzekerd pakket

Alleen wanneer iemand een officiële psychische stoornis heeft (volgens de DSM-V), valt dat onder de verzekering. Het idee hierachter is dat ziektekostenverzekeringen alleen bestemd zijn voor ziekte. Daarbij is de behandeling van bepaalde stoornissen helemaal niet meer verzekerd bij psychologen, maar wordt dit alleen vergoed bij uw huisarts. Wij kunnen u met deze klachten of problemen heel goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening (onverzekerde zorg).

Informatie naar DBC-systeem

In de regels van de GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’.  Zij moeten dit geanonimiseerd aanleveren bij het DBC informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met uw psycholoog overleggen over hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden.

Verwijzing arts

Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Verzekeraars verschillen in welke verwijzer ze toestaan: de huisarts kan altijd verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Informeer dit bij uw verzekeraar als u een verwijzing heeft van een andere arts dan uw huisarts. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.

Zorgpakketten

Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De precieze indicatie zal worden ingeschat door uw psycholoog. Als bij u een stoornis (ziekte) wordt vastgesteld, zal elke behandeling, bij elke psycholoog (dus ongeacht of er contracten met verzekeraars zijn gesloten), afgerekend worden in de vorm van deze zorgpakketten en gelden de verplichtingen van verwijsbrief en informatie-aanleveren aan het systeem. Waar de rekening naar toe gaat en hoeveel het u kost, hangt af van de contracten die de Ruijtershoeve met verzekeraars heeft gesloten.

Contracten met verzekeraars

Wanneer er een contract is, valt de vergoeding van uw behandeling onder ‘naturazorg’ en worden de kosten, tot een bepaald maximum,  rechtstreeks door uw verzekeraar aan ons betaald. Uw verzekeraar zal dit verrekenen met uw eigen risico. Voor 2022 heeft De Ruijtershoeve contracten met de meeste  verzekeraars.

Verandering bekostiging GGZ per 1-1-2022

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de bekostiging voor de zorg in de geestelijke gezondheidszorg veranderen. Dit betekent dat Psychologenpraktijk De Vaart op 31 december 2021 verplicht is alle lopende dossiers af te sluiten en deze te factureren bij de zorgverzekeraar.

U krijgt dan van uw zorgverzekeraar een overzicht van uw Eigen Risico over 2021 waar deze factuur op staat vermeld. Wanneer uw Eigen Risico over 2021 nog niet (volledig) was verbruikt, zal dit alsnog verrekend worden.

Zo kunnen alle zorgaanbieders in januari 2022 starten met het nieuwe bekostigingssysteem. Op het moment dat uw zorg in 2022 doorloopt, zal deze onder de nieuwe bekostigingssystematiek, het zogenaamde Zorgprestatiemodel, gaan vallen. Een van de grote veranderingen is dat u maandelijks een overzicht van de zorgkosten ontvangt van uw zorgverzekeraar. In deze nieuwe systematiek dient de Ruijtershoeve maandelijks de zorg in rekening i.p.v. bij het afsluiten van een zorgtraject. Een van de voordelen hiervan is dat u makkelijk kunt zien welke zorg u heeft gehad in de voorgaande maand. Een van de nadelen is dat u vanaf 1 januari 2022 opnieuw start met het aanspreken van het Eigen Risico 2022 en hierdoor dus mogelijk over 1 zorgtraject 2 keer Eigen Risico betaalt.

Als zorgaanbieder betreuren wij dit zeer, maar kunnen hier niets aan veranderen. We willen u wel graag goed informeren. Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust contact op met uw zorgverzekeraar of met uw zorgverlener.

NB: Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385,00 per jaar in 2021. Dit is een minimaal jaarlijks wettelijk vastgesteld bedrag en afhankelijk van de door uw gekozen ziektekostenverzekering kan dit bedrag hoger zijn. Dat betekent dat je de eerste €385,00 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Dit geldt dus voor alle zorgkosten, behalve voor de huisarts, die u in 2021 maakt, niet uitsluitend de ggz kosten. Nadat je het eigen risico betaald hebt worden de ggz kosten volledig vergoed.

Geen contracten met verzekeraars

Mocht de Ruijtershoeve  geen contract hebben gesloten met uw zorgverzekeraar, valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. Er is dan sprake van een behandelovereenkomst tussen u en de psycholoog, u ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van uw verzekeraar en van uw polis. Restitutiepolissen zijn duurder in premie, maar hebben veel hogere restitutietarieven, waardoor u een grotere keuzevrijheid heeft.  Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden (meestal in de vorm van een PDF-file) over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven.  Graag uw speciale aandacht voor de zogenaamde ‘budgetpolis’. Hiervoor gelden (soms) aangepaste voorwaarden, die door de zorgverzekeraar aan u uitgelegd kunnen worden.

Meer informatie over de GBGGZ kunt u hier vinden.