Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement.

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional? Dan kun je een klacht indienen. Dit doe je doormiddel van de volgende stappen:

Gesprek met de hulpverlener zelf

Als je niet tevreden bent over hoe jouw hulpverlener met jou omgaat, of met de beslissingen die over jou worden genomen, dan kun je daarover klagen. De eerste stap is dat je jouw klacht bespreekt met je hulpverlener. Schrijf je klacht op, dan vergeet je niets. De hulpverlener weet dan ook precies waar het om gaat. Denk ook alvast na over een oplossing. Bij de Ruijtershoeve hebben we een interne vertrouwens persoon, E. Elsinga, die kan jou advies geven en zo nodig met jou meegaan naar het gesprek. Voor een gesprek met de interne vertrouwens persoon, mail naar info@deruijtershoeve.nl.

Gesprek met de leidinggevende

Wanneer het gesprek met de hulpverlener niets heeft opgelost en de klacht blijf bestaan vraag je een gesprek aan met de leidinggevende van de hulpverlener. Vraag het gesprek schriftelijk aan. In een brief kun je alvast duidelijk maken om welke klacht het gaat. Vraag ook om een verslag van het gesprek, zodat de afspraken die gemaakt zijn tijdens het gesprek op papier staan. Later kunnen dan geen misverstanden ontstaan. De vertrouwenspersoon kan jou advies geven en indien nodig met jou meegaan naar het gesprek.

Klachtenafhandeling door de klachtencommissie

Wanneer het gesprek met jouw hulpverlener en de teamleider geen oplossing opgeleverd heeft en jouw klacht blijft bestaan, kun je jouw klacht voorleggen aan het SKJ. Dit is een externe partij en medewerkers van de Ruijtershoeve zijn hier geregistreerd. Je moet je klacht schriftelijk indienen. Je kunt klagen over de gedragingen van de individuele jeugdprofessional die onder de tuchtnormen van de beroepsgroep vallen. De klacht moet dus altijd over beroepsmatig handelen gaan. De Klachtencommissie bekijkt eerst of ze de klacht kan en mag behandelen. Als dat niet zo is, krijg je schriftelijk bericht. De behandeling van je klacht bestaat meestal uit een zitting van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie probeert dan zoveel mogelijk informatie van jou en van de hulpverlener te krijgen. Je hebt het recht om een vertrouwenspersoon mee te nemen naar de zitting; dit kan de vertrouwenspersoon van het AKJ zijn. De Klachtencommissie beslist of jouw klacht: gegrond (dat wil zeggen dat jij gelijk krijgt) of ongegrond is (dat wil zeggen dat jij geen gelijk krijgt). De Klachtencommissie laat binnen 6 weken na ontvangst van de klacht haar beslissing weten. Is jouw klacht gegrond verklaard, dan moet de directeur van de instelling waarover geklaagd is, laten weten hoe hij verder de klacht afhandelt. Soms geeft de Klachtencommissie ook een advies aan de directeur hoe hij dat het beste kan doen. De directeur moet jou binnen 4 weken laten weten wat hij hiermee gaat doen. Bekijk hier hoe je een klacht in kan dienen bij het SKJ.